• HASAN-I BASRİNİN HAYATI / Yrd. Doç. Dr. Etem LEVENT

HASAN-I BASRİ'NİN HAYATI 

Yrd. Doç. Dr. Etem LEVENT

2. Baskı

7. ve 8. yüzyıllarda İslam toplumunda önemli bir yeri olan Hasan-ı Basrî'nin Hayatı, yetiştiği çağ, Öğretim ve Tefsir Yöntemi ele alınmaktadır. İlim merkezleri ve temsilcileri. Önde gelen ilim adamları. Farklı yaklaşımlar. Hadislerin dinde ve öğretimdeki değeri. Kur'an-ı kimlerin tefsir edebileceği. Tefsir çeşitleri. İlmi çalışmalarda eleştirinin bir bilim dalı olarak doğuşu. İlk eleştirinin hangi konularda yapıldığı. Öğretim yöntem ve teknikleri vs. gibi konuları ele almaktadır.
 
İÇİNDEKİLER
 
KISALTMALAR XI
ÖNSÖZ  XIII
 
BÖLÜM - I
HASAN-I BASRÎ'NİN YETİŞTİĞİ ÇEVRE VE HAYATI
 
A. SİYASÎ VE İLMÎ YÖNLERİYLE YETİŞTİĞİ ÇAĞIN ÖZELLİKLERİ
1. Mekke 22
2. Medine 23
3. Kûfe 25
4. Basra 28      
5. Şam 30        
6. Mısır 32                   
 
B. HAYATI
1. Doğumu, Ailesi ve İkameti 37           
2. Günlük Yaşayışı 45
3. Geliri 47
4. Görünüşü, Alışkanlıkları ve Davranış Özellikleri 49
5. Vefatı 51
 
C. HOCALARI 55
1. Sahâbî Hocaları 55
2. Tâbiî Hocaları 67
 
D. İLMİ, ŞAHSİYETİ VE GÖRÜŞLERİ 72
1. Zühd ve Takva Yönü 73
a. Bazı Prensip ve Görüşleri 73
1) Toplumu yüksek ve mutlu bir hayata çağırması 74
2) Allah'ı unutturan dünyayı kötülemesi 75
3) Nefsi tezkiye 76
4) Amelde hassasiyet 78
5) Korku (havf) ve hüzün 78
6) Söz ve fiil uygunluğu 81
7) Cömertlik ve diğer konular hakkındaki düşünceleri 82
b. Zühd ve Takvasının Kaynakları 85
2. Fesâhatı ve Beyan Gücü 88
3. Devlet Yöneticileriyle İlişkisi ve Onlara Bakışı 95
4. İsyancılara Karşı Görüş ve Tutumu 102
 
E. TALEBELERİ 108
F. ESERLERİ  119
 
BÖLÜM - II
HASAN-I BASRÎ'YE KADAR TEFSİR HAREKETİNE GENEL BİR BAKIŞ
 
A. KUR'ÂN-I KERÎM TEFSİRİNE DUYULAN İHTİYAÇ 129
 
B. TEFSİR İLMİNDE SÜNNETİN YERİ 133
 
C. SAHÂBE TEFSİRİNİN ÖNEMİ 139
 
D. TÂBİÛN TEFSİRİ  142
1. Mekke Okulu 142
2. Medîne Okulu 143
3. Kûfe Okulu   144
4. Basra Okulu 144
 
E. RİVÂYET VE DİRÂYET TEFSİRLERİNİN ÖZELLİKLERİ 149
 
BÖLÜM - III
TEFSİRDEKİ YÖNTEMİ
 
A. TEFSİRİNİN KAYNAKLARI 159
 
B. YÖNTEMİ  160
1. Rivâyet Tefsirindeki Yeri 160
a. Kur'ân-ı Kerîm'i Kur'ân ile Tefsiri  160
b. Kur'ân-ı Kerîm'i Sünnet ile Tefsiri  162
c. Sahâbe Sözleriyle Tefsiri 164
d. Nüzûl Sebepleri Konusundaki Tutumu 167
1) Hazret-i Peygamberin tutumu ile ilgili iniş sebebi 168
2) Sorulara cevap olan iniş sebebi 168
3) Şahıslarla ilgili iniş sebebi   169
4) Tarihî olaya ait iniş sebebi  171
5) İslâm edebine uymayan hareketleri beyan eden iniş sebebi 171
6) Yehûdîlerle ilgili iniş sebebi 172
7) Müşriklerin hareketlerine ait iniş sebebi   172
8) Münafıkları hedef alan iniş sebebi   173
e. Nâsih ve Mensûh Hakkındaki Görüşü 174
1. Nesih konusundaki prensibi 175
2. Mensûh olduğunu açıkladığı âyetler 175
3. Muhkem olduğunu (mensûh olmadığını) tasrîh ettiği âyetler 178
f. Kırâat İmindeki Yeri 179
g. Kıssalarla Tefsiri 190
2. İsnattaki Yeri 193
a. Kendilerine Yetişmediği Bazı Sahâbeden Rivâyeti 193
b. Zamanlarına Yetişip de Kendilerinden Hadis İşitmediği Söylenen
Sahabîlerden Rivâyeti 193        
c. Kütüb-i Sitte Sahiplerinin Gözünde Hasen'in Rivâyet Ettiği
Müsned ve Maktû' Hadislerin Değeri 194
d. Mürselleri ve İrsâle Başvurma Sebepleri 194
e. Hadis Rivâyetinde Uyguladığı Metot 197
f. Tedlis Yönünün Olup Olmadığı 198
3. Re'y Tefsirindeki Yeri 200
4. Lügattaki Yeri 200
a. Garîb Kelimeleri Açıklaması 201
b. Aslı Arapça Olmayan Kelimeler Üzerinde Durmuş mudur? 202
c. Mübhemleri İzah Etmesi 203
1) Zamirin âit olduğu ismi belirtmesi 204
2) İsm-i mevsûlün sılasını açıklığa Kavuşturması 205
3) Manası sarih olmayan isimleri izah etmesi 205
d. Birden Fazla Anlamı Olan Kelimeleri Nasıl Manalandırmıştır? 206
e. Eski Arap Şiiriyle İstişhâdı Var mıdır? 207
f. Âyet-i Kerîmeyi Tefsir Ederken Uyguladığı Metot 208
1) Prensiplerinden biri 208
2) Manasını kapalı gördüğü bir kelimeyi, başka bir kelime ile izah etmesi  208   
3) Âyet-i kerîme karşısında, ruhunun derinliklerinden gelen coşkuyu dile getirmesi 214
4) Âyetin manasıyla dolaylı olarak ilgisi bulunan hususlardan söz etmesi 215
5) Bazı genel hükümlere gitmesi 216
g. Âyet-i Kerîmelerin Tefsirinde Gösterdiği Hassasiyetin Bir Neticesi Olarak Başkalarını Tenkit Etmesi   217
h. Kelime veya Terkibi Açıklarken, Arab'ın Bunları Nasıl Kullandığını ve Bu Konuda Cahiliyye Devrindeki Uygulamayı Göz Önünde Bulundurması 218
5. Muhkem ve Müteşâbihâtı Anlayış Tarzı 219
a. Prensibi 220
b. Müteşâbih Sıfatlar 221
c. el Hurûfu'l-Mukatta'a 222
6. Mekkî ve Medenî ile İlgili Görüşü 224
7. Müşkilü'l-Kur'ân Konusundaki Açıklaması 225
8. Kelâm İlmindeki Yeri 227
a. Tarihî Bir Sözü 227
b. "Mü'min misin?" Sorusuna Verdiği Cevap 228
c. Kebîre Sahibi Hakkındaki Görüşü      230
d. Kader Meselesi Karşısındaki Tutumu 231
1) Hatm 239
2) Hidayet ve dalâlet 240
3) İrade 241
4) Günah ve ceza 241
e. İsrâ ve Mi'râc Hâdisesi ile İlgili Görüşü 242
f. Ru'yetullah Meselesinde Nasıl Düşünüyor? 243
g. Kelâm İlmine Konu Olan Bazı Terimleri Açıklaması 244
h. Bid'at Ehline Karşı Tavrı 245
9. Fıkıh İlmindeki Yeri 246
a. Abdest, Temizlik ve Kirlilik 247
b. İbadet 249
c. Âile 250
d. Ticaret ve Maliye 251
e. Harp 253
f. Ceza 255
g. Miras 256
h. İdare ve Dava 257
ı. Diğer Bazı Fetvaları 257
10. Kur'ân ı Kerîm Rehberliğinde Zühd Anlayışı 259
11. İsrâiliyyat Karşısındaki Tutumu 266
 
BÖLÜM - IV
MÜFESSİR OLARAK HASAN BASRÎ'NİN
KENDİSİNDEN SONRAKİ NESİLLERE TESİRİ
 
A. RİVÂYET TEFSİRLERİNE TESİRİ 278
1. Yahya ibn Sallâm Tefsiri 278
2. Abdurrazzak Tefsiri 279
3. Taberî Tefsiri 280
4. Tefsiru İbn Ebî Hâtim 281
5. el Keşf  ve'l-Beyân an Tefsîri'l Kur'ân 282
6. Tefsiru İbn Atiye 282
7. Tefsîru'l-Kur'âni'l Azîm 283
8. ed-Dürru'l-Mensûr fi't-Tefsîri bi'l-Me'sûr 284
 
B. DİRÂYET TEFSİRLERİNE TESİRİ 285
1. Tefsîru't-Tüsterî 285
2. Te'vîlâtü'l-Kur'ân 286
3. Ahkâmu'l-Kur'ân 287
4. Keşşâf Tefsiri 288
5. Kurtubî Tefsiri 289
6. Tabressî Tefsiri 289
7. et-Tefsîru'l-Kebîr 291
8. Tefsîru'l-Beydâvî 292
9. Tefsîru'n-Nesefî 293
10. Hak Dini Kur'ân Dili 294
 
BÖLÜM - V
SONUÇ
 
SONUÇ 299
KAYNAKLAR 301
İNDEKS 313
 
 
Araştırma İnceleme, 344 Sy, İthal kağıt, 13,5x21cm
Barkod:9789758525546

Yorum Yap

Dikkat: Ürün fiyatlarını görmek için oturum açın ya da kayıt olunuz!

HASAN-I BASRİNİN HAYATI / Yrd. Doç. Dr. Etem LEVENT

  • 25,00TL
  • 16,00TL

Adet

Benzer Ürünler