• ALEVİLERİN DİN HİZMETİ BEKLENTİLERİ / Şuayip ÖZDEMİR-İsmail ARICI

ALEVİLERİN DİN HİZMETİ BEKLENTİLERİ

-MALATYA ÖRNEĞİ-

 

Prof. Dr. Şuayip ÖZDEMİR

Yrd. Doç. Dr. İsmail ARICI

Türk toplumunun önemli yapı taşlarından biri olan Alevilik geleneği, son günlerde, yazılı-görsel basında sıklıkla gündeme gelmektedir. Alevi geleneğine mensup yurttaşların düşünceleri, görüşleri, talep ve beklentileri tartışılmaktadır. Bu tartışmaların çoğunluğu bireysel düşünce ve görüşler üzerinden gerçekleşmektedir.

Alevi yurttaşlarımızın Diyanet İşleri Başkanlığı'nda temsili, Alevi yurttaşlarımıza verilecek din hizmetlerinin niteliği, Alevi kaynaklarının yayınlanması, Alevi kültürünün yaşatılması, Alevi dedelerine maaş bağlanması, cem evlerinin statüsü ve buralara devlet tarafından maddi destek sağlanması, Alevilerin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi ile ilgili görüş ve düşünceleri bu tartışmaların ana konularındandır.
Bu anlamda Türk toplumu ve Türk kültürü içerisinde önemli bir zenginlik ve boyut oluşturan Alevilik geleneğine mensup vatandaşların tartışmaların merkezinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri ile ilgili görüş ve düşüncelerinin alan araştırması yoluyla incelenmesi önem kazanmaktadır.
Bu çerçevede elinizdeki eser; Malatya ili örneğinde Alevilerin özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı, din hizmetleri, din görevlileri, çocuklarının din eğitimi, cem evleri, Alevi Sünni yakınlaşması, Kur'an okuma ve okutma ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri ile ilgili görüşlerini tespit ve değerlendirmeyi amaç edinmiştir.
 
 
 
Araştırma-İnceleme, 116 sayfa, 13,5x21 cm Enzo kitap kağıdı
ISBN:978-9944-742-29-0
 
 
 
İÇİNDEKİLER      
 
ÖNSÖZ                                                                             11
 
BİRİNCİ BÖLÜM
GİRİŞ                                                                                13
1. Problem                                                                        13
2. Araştırmanın Amacı ve Önemi                                     15
3. Araştırmanın Sınırları                                                   16
4. Evren ve Örneklem                                                     17
5. Uygulama                                                                      17
6. Verilerin Çözümlenmesi                                               18
 
İKİNCİ BÖLÜM
KAVRAMSAL ÇERÇEVE                                              19
1. Diyanet İşleri Başkanlığı                                              19
1.1. Şer'iye ve Evkaf Vekâleti'nin Kuruluşu                     19
1.2. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kuruluşu                       21
1.3. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kuruluşundan
Günümüze Kadar Geçirdiği Aşamalar                              23
1.4. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Teşkilat Yapısı               31
1.5. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Temel İlke ve
Hedefleri                                                                        37
1.6. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Hizmet Alanları              38
2. Alevilerin Diyanet İşleri Başkanlığında
Temsili Sorunu                                                                 49
3. Alevilik Açısından Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Dersi İle İlgili Tartışmalar                                               55
 
ÜÇÜNCÜ  BÖLÜM
BULGULAR VE YORUMLAR                                       59
1- Kişisel Bilgiler                                                             59
1.1. Cinsiyet                                                                   59
1.2. Yaş Düzeyleri                                                          59
1.3. Öğrenim Düzeyleri                                                   60
1.4. Meslek                                                                    61
1.5. Gelir Düzeyleri                                                         61
2. Alevilikle İlgili Bilgi Durumlarına İlişkin Bulgular     62
2.1. Alevilikle İlgili Bilgi Düzeyleri                                    62
2.2. Alevilikle İlgili Bilgi Kaynakları                                  62
3. Alevilikle İlgili Kitaplara İlişkin Bulgular                   63
3.1. Alevilikle İlgili Kitapları Okuma Sıklıkları                    63
3.2. Alevilikle İlgili Kitapları Alevi Geleneğini
Yansıtması Açısından Yeterli Bulup Bulmadıkları              64
4. Alevilik Kavramına Yükledikleri Anlamlara İlişkin
Bulgular                                                                            64
5. Alevilik-Sünnilik İlişkisine Yönelik Bulgular              67
5.1. Alevilik İle Sünnilik Arasında Fark Olup Olmadığı       67
5.2. Sünnilerle İlişki Durumları                                         68
5.3. Alevi-Sünni Yakınlaşmasının Gerekli Olup
Olmadığı                                                                        69
5.4. Alevi-Sünni Yakınlaşmasının Nasıl Sağlanacağına
İlişkin Görüşleri                                                               70
6. Kur'an Okuma ve Okutma Durumlarına İlişkin
Bulgular                                                                            72
6.1. Kur'an'ı Türkçe'sinden Okumaları                            72
6.2. Çocuklarını Kur'an Öğrenmeye Göndermeleri            73
6.3. Ölünün Arkasından Kur'an Okutmaları                      73
6.4. Bayram Arefelerinde Kur'an Okutmaları                   74
7. Cem Evleri İle İlgili Görüşlerine İlişkin Bulgular      75
7.1. Cem Evlerinin Konumuna Yönelik Görüşleri               75
7.2. Cem Evlerinin Devlet Tarafından Desteklenmesi
Fikrine Katılma Durumları                                               76
8. Diyanet İşleri Başkanlığı İle İlgili Görüşlerine İlişkin
Bulgular                                                                            78
8.1. Diyanet İşleri Başkanlığının Yapılanması 
İle İlgili Görüşleri                                                            78
8.2. Alevilerin Diyanet İşleri Başkanlığında
Temsil Edilmesi Fikrine Katılma Durumları                       79
8.3. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Alevilere
Yönelik Hizmet Verdiği Fikrine Katılma Durumları            80
8.4. Diyanet İşleri Başkanlığının Son Dönemde
Hz. Ali İçin Mevlit Okutması, Ehl-i Beyt İçin Hutbe
Okutması ve Alevî-Bektâşî Kaynaklarını Yayınlanması
"Alevilik Açısından Olumlu Bir Gelişmedir"
Fikrine Katılma Durumları                                               81
9. Din Görevlileri İle İlgili Görüşlerine İlişkin Bulgular 82
9.1. Din Görevlilerine Hangi Durumlarda İhtiyaç
Duyduklarına Yönelik Görüşleri                                       82
9.2. Din Görevlilerinden Dini ve Sosyal Açıdan
Beklentileri                                                                     84
10. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi İle İlgili
Görüşlerine İlişkin Bulgular                                            86
10.1. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi'nin
Zorunlu Olmasına Yönelik Görüşleri                                 86
10.2. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi'nde Alevilik
Konularına Yer Verilmesine Yönelik Görüşleri                  87
11. Çocuklarının Din Eğitimi Almalarına İlişkin
Bulgular                                                                            88
11.1. Çocuklarının Din Eğitimi Almaları                            88
11.2. Çocuklarının Din Eğitimi Almalarına Olumlu
Bakmalarının Nedenlerine Yönelik Görüşleri                     89
11.3. Çocuklarının Dinle İlgili Bilgileri Hangi
Kaynaktan Almalarını İstediklerine Yönelik Görüşleri        89
12. Anket Maddeleri Dışında Katılımcıların Başka 
Seçeneği Karşısına Ekledikleri Görüşleri                       90
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SONUÇ                                                                             95
Öneriler                                                                            99
 
Bibliyografya                                                                     102
Ekler: 1-2 (Anket)                                                              109
 
TABLOLAR
Tablo-1 Cinsiyete Göre Dağılım                                            59
Tablo-2 Yaş Düzeylerine Göre Dağılım                                 59
Tablo-3 Öğrenim Düzeylerine Göre Dağılım                          60
Tablo-4 Mesleklere Göre Dağılım                                         61
Tablo-5 Gelir Durumuna Göre Dağılım                                  61
Tablo-6 Alevilikle İlgili Bilgi Düzeylerine Göre Dağılım           62
Tablo-7 Alevilikle İlgili Bilgi Kaynaklarına İlişkin Dağılım        62
Tablo-8 Alevilikle İlgili Kitapları Okuma Sıklıklarına
Göre Dağılım                                                                       63
Tablo-9 Alevilikle İlgili Kitapları Alevi Geleneğini
Yansıtması Açısından Yeterli Bulup Bulmadıklarına İlişkin
Görüşlerine Göre Dağılım                                                     64
Tablo-10 Alevilik Kavramından Ne Anladıklarına
Göre Dağılım                                                                       64
Tablo-11 Alevilik İle Sünnilik Arasında Bir Fark Olup
Olmadığına İlişkin Görüşlerine Göre Dağılım                          67
Tablo-12 Sünnilerle İlişkilerine Yönelik Dağılım                      68
Tablo-13 Alevi-Sünni Yakınlaşmasının Gerekli Olup
Olmadığına İlişkin Görüşlerine Göre Dağılım                          69
Tablo-14 Alevi-Sünni Yakınlaşmasının Nasıl Sağlanacağına
İlişkin Görüşlerine Göre Dağılım                                           70
Tablo-15 Kur'an'ı Türkçe'sinden Okumalarına
İlişkin Dağılım                                                                     72
Tablo-16 Çocuklarını Kur'an Öğrenmeye Göndermelerine
İlişkin Görüşlerine Göre Dağılım                                           73
Tablo-17 Ölünün Arkasından Kur'an Okutmalarına
İlişkin Görüşlerine Göre Dağılım                                           73
Tablo-18 Bayram Arifelerinde Kur'an Okutmalarına
İlişkin Görüşlerine Göre Dağılım                                           74
Tablo-19 Cem Evlerinin Konumuna Yönelik Görüşlerine
Göre Dağılım                                                                       75
Tablo-20 Cem Evlerinin Devlet Tarafından Desteklenmesi
Fikrine Katılma Durumlarına Göre Dağılım                            77
Tablo-21 Diyanet İşleri Başkanlığının Yapılanması  İle
İlgili Görüşlerine Göre Dağılım                                              78
Tablo-22 Diyanet İşleri Başkanlığında Temsil Edilme
<span style="&

Yorum Yap

Dikkat: Ürün fiyatlarını görmek için oturum açın ya da kayıt olunuz!

ALEVİLERİN DİN HİZMETİ BEKLENTİLERİ / Şuayip ÖZDEMİR-İsmail ARICI

  • 14,00TL
  • 8,00TL

Adet

Benzer Ürünler