• DİN GÜZEL AHLAKTIR / Muhammed Emin ER

DİN GÜZEL AHLAKTIR

Din ve Ahlakın Temel Esasları

Muhammed Emin ER

Bu kitapçık, Muhammed Emin Er Hocaefendi'nin değişik zaman ve münasebetlerle yazmış olduğu irşad nitelikli bir takım risalelerinin derlemesinden ibarettir.

Dinin esaslarıyla ilgili en önemli meseleler:
Din ve Ahlakla ilgili önemli Tavsiyeler
İlim ve Akideden sonra tevbe ve amel etmek
Amele engel olan şeyleri def etmek
Gerçek mümin vasıflarına sahip olmak
Ahlakın temel asasları
Ashabın ahlakı
Müslümanın adabı
Aile içi adap
Müslüman kadının adabı
Müslüman kadının tesettürü vb gibi konular ele alınmaktadır.

 

Beşere Hizmet Dizisi, 96 sy. 13,5x21 cm, Enzo kağıt
ISBN:978-9944-742-21-4

 

İÇİNDEKİLER
 
Müellifin Hayatı                                                                5
 
DİNİN ESASLARI:
EN ÖNEMLİ MESELELER
1. Ömrünü faydalı şeylerde harcamak:                                  11
2. Her kul için gerekli ilk farz:                                               11
3. Allah'ın isim ve sıfatları ile ezelî ve ebedî oluşu                  12
4. Adem'in zürriyetinin fıtrat üzere doğuşu:                            12
5. İman ve küfür kulun fiilidir:                                               12
6. İndirilmiş kitaplar, melekler ve peygamberler
    haktır:                                                                             12
7. Nübüvvet kapısı kapalı, velâyet kapısı ise
    açıktır:                                                                            12
8. Hârikulâde hadiseler çeşit çeşittirler:                                 13
9. Peygamberimizin fazilet ve miracı:                                    13
10. Tebliğ ulaşmayan şahısların hükmü:                                 13
11. Kulların amellerinin çeşitleri:                                           14
12. İmandan sonraki ilk farz:                                                 14
13. Her müslümana farz olan ilim:                                         14
14. Allah'tan korkan bir âlime uymak:                                   14
15. Allah'tan korkmayan kimselere uymaktan
      sakınmak:                                                                      15
16. Sırf akılla hüküm vermek bidat ve dalalettir:                     15
17. İtikâdî konularda tavakkuf etmenin
      (duraklamanın) küfür oluşu:                                            15
18. İnanç sağlama alındıktan sonra emirlere
      sarılmanın gerekliliği:                                                      16
19. Zâhirî emirlere uyduktan sonra kalplerin
      ilmine sımsıkı sarılmanın gerekliliği:                                  16
20. Kalbin sıhhatinin alâmeti:                                                16
21. Kalbin hasta olduğunun alâmeti:                                      17
22. Şeriatın Kitap ve sünnet ile bilinmesi:                               17
23. Allah Kur'ân'ın manasının tamamını Resûlü'ne
     öğretmiş ve bu nesilden nesile aktarılmıştır:                       17
24. Kitap ve sünnete muhalif olarak yapılan
      içtihad cehâlettir ve reddedilmiştir:                                  17
25. Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat bid'ate dalmaksızın
      Kitap ve sünnete uyar:                                                   18
26. Kitap ve sünnete uymak iki türlüdür:
      İctihad etmek veya taklid:                                               18
27. Şeriatta yer almayan şeyler hakkında
      istişare etmek:                                                               18
28. Bâtınî ilmin zâhirî ilme üstünlüğü:                                     18
29. Şeyh ve müridin yapması gereken ilk şey:                        19
30. Vâize düşen ilk görev:                                                    19
31. Şükreden ve sabreden:                                                   19
32. Farz, vâcip ve müekked sünneti sürekli
      terk edenlere karşı savaş müstehak olur:                         20
33. Nefsi beğenmek her türlü kötülüğün başıdır:                     20
34. Kötü ahlâkın temelleri:                                                    20
 
DİN VE AHLÂK:
EN ÖNEMLİ TAVSİYELER
1. Yoldaki engeller ve bu engelleri aşmanın
    yöntemleri                                                                       21
2- Büyük Sahabilerin yolu                                                     23
3- Allah'ı ve Peygamberi delil ile tanımak                              23
4- Şehâdetin lâfız ve manasını bilmek                                    24
5- İmanın altı şartını bilmek                                                   24
Allah'ın sıfatları'ndan aşağıdaki 14 tanesini
ayrıntılı bir şekilde bilmek gerekir:                                     25
Bütün peygamberlerde şu beş sıfatın
bulunması gereklidir:                                                        26
Peygamberimiz hakkında her insanın bilmesi
farz olan hususlar:                                                           27
6- İslâmın beş şartını bilmek                                                 27
7- İlim ve akideden sonra tevbe ve amel etmek                      27
a) Başlıca Allah hakları:                                                  28
b) Başlıca kul hakları:                                                      28
7. Amele engel olan şeyleri def etmek                                   29
8. Eendişeyeri uzaklaştırmak                                                30
9. Ameli zedeleyen hususlara karşı dikkatli olmak                  31
10. Gerçek mümin vasıflarına sahip olmak                             31
 
AHLÂK'IN TEMEL ESASLARI
1. İlim                                                                            35
2. Tövbe                                                                        36
3. Zühd                                                                          36
4. Uzlet                                                                          36
5. Mücâdele                                                                   36
6. Muhâlefet                                                                   36
7. Tevekkül                                                                    37
8. Tavfîz                                                                        37
9.  Rızâ                                                                          37
10. Sabır                                                                        37
11. Havf                                                                        37
12. Recâ                                                                        37
13. Emel                                                                        38
14. İhlâs                                                                         38
15. Minnet                                                                      38
16. Tefakkud                                                                  38
17. Tahliye                                                                     39
18. İ'fâf                                                                         39
19. İhsan                                                                        39
20. Tesebbüt                                                                  39
21. Muhabbet                                                                 39
22. Kanaat                                                                     40
23. Teessî                                                                      40
24. Tevâzû                                                                     40
Sonuç                                                                            40
 
ASHAB'IN AHLÂKI
Kurtuluşun Reçetesi Bizden Öncekilerin İzinden
Gitmektir. Soru ve Cevaplar                                                 42
 
MÜSLÜMANIN ÂDÂBI
Müslümanın adabı                                                                58
1. Allah'a karşı edepler                                                        60
2. Peygamber efendimize karşı edepler                                 60
3. Kur'ân'a karşı edepler                                                     61
4. Nefse karşı edepler                                                          62
5. Üstada karşı edepler                                                        63
6. Mümin kardeşlere karşı edepler                                        69
<span style="font-family: georgia, palatino; font-si

Yorum Yap

Dikkat: Ürün fiyatlarını görmek için oturum açın ya da kayıt olunuz!

DİN GÜZEL AHLAKTIR / Muhammed Emin ER

  • 15,00TL
  • 10,00TL

Adet

Benzer Ürünler

ALLAH KATINDA DİN / Muhammed Emin ER
İSLAMA GİRİŞ / Muhammed Emin ER