• FIKH-I BATIN / Kalp Temizliğinin Esasları / Muhammed Emin Er

FIKH-I BÂTIN

Kalp Temizliğinin Esasları

Muhammed Emin Er

Fıkh-ı Bâtın: Ahlak ilmi veya tasavvuf ilmi olarak da isimlendirilir. Konusu günahlardan tevbe etmek, çirkin ve kötü huylardan arınarak fazilet ve güzel ahlâkla bezenmektir.
Fıkh-ı Zâhir'in konusu ise ibadetler ve hukuktur.
Fıkh-ı Bâtın: Nefsin hallerini (övülmüş veya kınanmış olması bakımından ve kınanan şeylerden arınarak övülen şeylerle süslenmesi açılarından) tanımaya yarayan bir ilimdir.
Bu ilmi öğrenmek her müslümana Farz-ı ayn'dır. Çümkü, Peygamber dışında herkesin kalbinde bir kusur veya nefsinde bir hastalık vardır. Fıkh-ı bâtının kaynakları; Kitap, Sünnet ve ümmetin seçkinlerinden (havâs) geldiği sabit olan rivayetlerdir. Müellif Muhammed Emin Er hocaefendi bir asra yakın ömrünün ilmi birikimini öz ve anlaşılır bir şekilde okuyucularına sunmaktadır.Ehil bir kalemden çıkan bu kitap, öğrenip tatbik etmek maksadıyla okunduğunda, okuyucunun kemale ermesine yardımcı olacaktır.
 
Beşere Hizmet Dizisi, 112 Sy. 13.5x21 cm, Enzo Kağıt
ISBN: 978-9944-742-20-7
 
 
 
İÇİNDEKİLER
 
Müellifin Hayatı                                                             5
Önsöz                                                                           11
 
I- AHİRETİ KAZANMAYI İSTEYENLERİN HÂLİ
1- Abid                                                                      13
2- Alim                                                                      13
3- Müteallim öğrenci                                                  14
4- Meslek Erbâbı                                                       14
5- İdareci                                                                  15
6- Muvahhid                                                              15
II- SALİH AMEL                                                              16
III- TASAVVUF YA DA FIKH-I BÂTIN
Fıkh-ı Zâhir                                                                18
Fıkh-ı Batın veya Tasavvuf                                         18
Fıkh-ı Batın'ın Beş Esası                                            20
IV- ŞERİAT TARİKAT VE HAKİKAT
Şeriat                                                                        21
Tarikat                                                                      21
Hakikat                                                                     21
V- TEVBE                                                                         23
VI- ARINMA VE GÜZELLEŞME
A. Arınılması Gereken Kötü Huylar                                 25
1. Hased                                                                   25
2. Hıkd                                                                      25
3. Kibir                                                                      26
4. Ucub (kendini beğenmişlik)                                     26
5. Buhl (cimrilik)                                                        26
6. Riyâ                                                                      27
7. Baş Olma Sevdası, Şöhret Olma Hevesi                  27
8. Övünme                                                                28
9. Öfke                                                                     28
10. Gıybet                                                                  29
11. Nemime                                                               29
12. Yalan                                                                  30
13. Çok konuşmak                                                     31
14. Diğer Kötü Huylar                                                33
B. Kötü Huylardan Arındıktan Sonra
Bezenilmesi Gereken Güzel Ahlak                                   33
VII- DÜNYA SEVGİSİ VE TÛL-İ EMELİ
        KINAMA                                                                   35
VIII- ÖLÜMÜ HATIRLAMAK                                         39
IX- NEFSİ TANIMAK (MÂRİFETÜ'N NEFS                    42
X- TEVEKKÜL VE TEVFİZ                                              48
XI- MUHABBET (SEVGİ)                                                 51
Sabâbet,Garâm, Aşk, Şağaf, Teteyyüm                        51
Allah'ı Sevenlerin Kısımları                                         53
Avâm, Havâs, Havassû'l-Havâs                                 53
XII- ŞEVK                                                                         55
XIII- VECD                                                                       56
XIV- HALVET                                                                  59
XV- ALLAH İÇİN KARDEŞLİK VE BU
       KARDEŞLİ⁄İN FATİLETİ                                           63
XVI- NAKŞİ BENDÎ TARÎKATI                                       70
1. Hoş Der-Dem                                                        71
2. Nazar Ber-Kadem                                                 71
3. Sefer Der-Vatan                                                    71
4. Halvet der-Encümen                                              72
5. Yâd-Kerd                                                              72
6. Bâz-Geşt                                                               72
7. Nigâh Daşt                                                            72
8. Yâd-Daşt                                                              72
9. Vukûf-i Zamâni                                                      72
10. Vukûf- Âdedi                                                       73
11. Vukûf- Kalbi                                                        73
XVII- KALBİ ZİKİR VE FAZİLETİ                                  74
XVIII- NAKŞİBENDİYYE TARİKATININ
         ŞEYHLERİNE GÖRE ZİKRİN MAHİYETİ              77
Kalb-i Zikrin kısımları                                                 77
Kalb-i Zikrin Edebleri                                                 77
XIX- LETÂİF
Letâif'in Mertebeleri                                                       81
1. Kalp                                                                      81
2. Ruh                                                                       81
3. Sır                                                                         81
4. Hafi                                                                      82
5. Ehfâ                                                                      82
XX- NEFY VE ISPATLA (Lâ ilâhe illallâh ile)
       ZİKİR                                                                         83
XXI- HATM-İ HÂCEGÂN
Hatm-i Hâce'nin Âdâbı                                              86
Hatm-i Hâce'nin Erkânı                                             87
XXII- ŞEYHLİ⁄E LÂYIK OLAN KİMSELER                    89
XXIII- MÜRİDİN ŞEYHİNE KARŞI ÂDÂBI                    89
XXIV- MÜRİDİN İHVÂNINA VE Dİ⁄ER
          MÜSLÜMANLARA KARŞI ÂDÂBI                       95
XXV- MÜRİDİN KENDİNE KARŞI ÂDÂBI                     99
XXVI- MÜMİNLERİN BAZI SIFATLARI VE
           NEBEVİ TAVSİYELERE DAİR
           BİR HÂTİME                                                        103
A- MÜMİNLERİN BAZI SIFATLARI                         103
B- BAZI NEBEVİ TEVSİYELER                                108

Yorum Yap

Dikkat: Ürün fiyatlarını görmek için oturum açın ya da kayıt olunuz!

FIKH-I BATIN / Kalp Temizliğinin Esasları / Muhammed Emin Er

  • 15,00TL
  • 10,00TL

Adet

Benzer Ürünler

ALLAH KATINDA DİN / Muhammed Emin ER
DİN GÜZEL AHLAKTIR / Muhammed Emin ER
İSLAMA GİRİŞ / Muhammed Emin ER