KÂİNATIN EFENDİSİ 

Hz Muhammed 'in Hayatı

Mehmet ORUÇ

Akıcı üslupla kaleme alınan eser, İki bölümden oluşmaktadır. Eserde Peygamberimizin doğumundan vefatına örnek hayatını ve güzel ahlakını bulacaksınız.

Hayatı-Mübarek nuru. Dünyaya Teşrifleri. Gençliği ve evlenmesi. Peygamberliği ve Daveti
Mirac. Medinelilerin Biatı. Hicret. Medine devri.
Savaşları; Bedir, Uhud, Reci ve Bi'r-i Maune vakaları, Hendek, Hudeybiye antlaşması,
Davet Mektupları, Hayber'in fethi, Mute Savaşı, Mekke'nin fethi, Huneyn savaşı, Tebuk seferi.
Veda haccı. Vefatı.
 
Resulullahın üstün ahlâkı. Mucizeleri. Nasihat ve Tavsiyeler. Hilye-i Saadet.
Bazı Zevaid Sünnetler 
 
 
 

Din-Tarih-Sosyoloji Dizisi: 1           

544 Sy, İthal kağıt, 13,5x21cm
 

 İÇİNDEKİLER

İstifade edilen Kaynaklar          4
Önsöz  5
Birinci Bölüm: HAYATI
MÜBAREK NUR'U
Nur'un yaratılması        7
Nur'un temiz alından temiz alına geçmesi          8
Mis kokulu Abdülmuttalib        10
Zemzem kuyusu           11
Kurbanlık oğul 13
Nur'un Âmineye geçmesi         15
Dünya karanlığa gömülmüştü    16
Zulüm had safhada       18
DÜNYAYA TE˚RİFLERİ
Hoş geldin ya Resulallah           20
Ümmetim...Ümmetim   21
Doğduğu geceki olaylar            23
Süt anne Halime hatun  25
Süt annenin anlattıkları  27
Mübarek göğsünün yarılması    28
Muhterem annenin vefatı          30
Onun şanı yücedir        32
Emanet, Ebu Talib'te    33
Bahiranın beklediği misafir        35
GENÇLİĞİ VE EVLENMESİ
En güvenilir kimse        37
Hz.Hatice'nin rüyası     39
O, bu ümmetin peygamberi      40
Hz.Hatice ile evlenmesi 42
Hacer-ül Esved'in yeri  44
PEYGAMBERLİĞİ VE DAVETİ
Güneş artık doğmak üzere        46
Allah'ın adı ile oku       47
Kavmini azap ile korkut           49
Abdulmuttalib'in rüyası 51
İbret alınacak şey çoktur          52
İlk Müslümanlar ve çekilen sıkıntılar     54
Müslüman olan ilk sekiz kişi     55
Yakın akrabanı dine çağır         57
Ben Allahın Resulüyüm 59
Güneşi sağ elime verseler         60
O'nun düşmanı benim düşmanımdır      62
Eziyet, işkence ve zulüm           64
Ebu Leheb'in elleri kurusun      66
La ilahe illallah deyiniz! 67
Alay edenlerin hakkından geliriz           69
Alay edenler cezalarını buldu    71
Eshab-ı kirama yaptıkları işkenceler     72
Demirden gömlek         75
Hz. Erkam'ın evi          76
Ebu Zer-i Gıfari ve ilk selam     78
Bu akılsızlık değil mi     80
Kulaklarına pamuk tıkadı         82
Söyleyecek yalan bulamadı      85
Ben sizin Peygamberinizim!      87
Vallahi bu rüya gerçektir          89
Habeşistan'a hicret       91
Hz. Hamza'nın iman etmesi      92
Dengeler değişmeye başladı     94
Sıra Hz. Ömer'de        96
Habeşistan'a ikinci hicret          99
Onları size teslim etmem           101
Hüzünlü yıllar    104
Boşuna beklediler        106
Bütün yazılar yok oldu  108
Yine sözlerinde durmadılar       110
Rabbim hidayet versin  111
Buna dağ dayanamaz, yıkılırdı  113
Hüzün senesi    114
Eli havada kaldı            116
Vurmayın, Resulullahtır o!        118
Rahmet olarak gönderildim       119
İki azılı düşman 121
Kaçırılan büyük fırsat   123
MİRAC
Mirac'a ilk adım           125
Ey habibim! Sen üzülme           126
Bu gelen ne güzel yolcu            128
Ümmetimi isterim         133
Resulullahın sualleri       134
Cennette gördükleri      136
O söyledi ise doğrudur 138
Canım feda olsun         140
MEDİNELİLERİN BİATI
Senden şereflisi olamaz 141
Birinci Akabe biatı       143
Kalblerine ateş düştü    144
Herkese tatlı dil, güler yüz        146
Bütün kalbimizle kabul ettik      148
İkinci Akabe biatı         149
HİCRET
Hicrete izin verildi         151
Sana hiçbir zarar gelmez           153
Resulullaha da izin verildi          155
Resulullah çok hüzünlendi         156
Keşke hizmetle şereflenseydim 158
Allah bizimle beraberdir           159
Bütün gözler ufukta      161
Müjde Resulullah geliyor          163
MEDİNE DEVRİ
Medine devri    165
El ele, gönül gönüle      166
Ne derse güzeldir         168
Mescid-i Nebi'nin inşaası         169
Hurma kütüğünün inlemesi        171
İlk ezan            173
Ashabım gökteki yıldızlar gibidir           174
Eshab-ı Suffe   176
Kim şu açı misafir eder 177
İlk yazılı antlaşma         179
Ey Habibim mahzun olma         181
Resulullah barış istiyordu          182
İlk ganimet       184
Mescid-i kıbleteyn       186
BEDİR SAVA˚I
˚ehidlik için yarış          187
Aşkla şevkle yola devam          189
Savaşta ısrar ediyorlardı           191
İsrailoğulları gibi yapmayız        192
Ciğerparelerini feda ettiler        194
Savaş artık kaçınılmazdı           195
Bİr avuç insanı muhafaza et      197
Allah sabredenlerledir   199
Bedir'in ilk şehidi         201
Kara olsun yüzleri        202
Müjde ya Eba Bekir     204
Ebu Cehil'in işi tamam  206
Bana Ebu Cehil'i bulun 207
Rabbimin azabına kavuştunuz mu?        209
Zafer haberi Medineye ulaştı    211
Evindeki altınları unuttun mu?    213
Vallahi onlar meleklerdir           214
Ya Rabbi,onları kurtar  216
Hz.Fatıma'nın evlenmesi           218
Sana müjdeler olsun ki 219
Kimi bulursan getir       221
Sakın ona isyan etme    223
Yahudilerin düşmanlığı  224
Medineyi terk ettiler     227
UHUD SAVA˚I
Bedir hezimetini unutamadılar   228
Resulullahın rüyası        229
Sabır ve sebat edin       231
Herkes şehidlik için yarışıyordu            233
Asla yerinizi terketmeyin           234
İtaat edenin mükafatı    236
Bunun hakkını kim verir            238
Ben Allah'ın arslanıyım 239
Duası kabul oldu          241
Hanzalayı melekler yıkadı         243
Etten duvar oldular       244
Zülfikar gibi kılıç bulunmaz       246
Anam babam sana feda olsun   248
Hz. Hamza da şehit oldu          249
Hz. Talha'nın fedakarlığı           251
Allahım sen de razı ol   253
Sancak yere düşmedi   254
Ya Rabbi kavmimi affet            256
Cennet ona vacip oldu  258
Öyle yiğitler var ki        259
˚ehidleri ölü sanmayınız 261
Sana yüz çevirenlerin cezalarını ver       263
Davete katılanlara büyük mükafat.        265
RECİ VE Bİ'R-İ MAUNE VAKALARI
Müşriklerin kurduğu tuzak        266
Arıların koruduğu kimse           268
Hz. Hudey bin Adiy'in istekleri 270
İki rekat namaz kıldı     271
Bi'ri Maune vakası       274
Nadiroğullarının suikastı           275
Dördüncü yılın olayları  277
 
HENDEK SAVA˚I
Hendek kazılması teklifi            278
İlk kazmayı Resulullah vurdu    280
Hz. Cabir'in bereketli yemeği   282
İran, ˚am ve Yemen'in Fetih müjdesi    283
Münafıkların hali bildirildi          285
O ne güzel vekildir       287
Cenab-ı Hakk zafer vaad etti   288
Allahım sen onu muhafaza eyle 290
Hz. Ali Amr'ın işini bitirdi         291
Sıkıntılar muhakkak kaldırılacak           293
Savaşın şiddetinden namaz kılamadılar  295
Ya Rabbi zafer ihsan eyle         297
Cenab-ı Hakkın yardımı yetişti 299
Müşrik ordusu perişan haldeydi            300
Beni Kureyza Yahudileri          304
Kayıtsız şartsız teslim oldular    305
Hz. Sa'd bin Mu'az hükmünü bildirdi   307
Sana afiyet olsun ya Eba Amr   309
Ey Allahım! Bize yağmur ihsan eyle      311
HUDEYBİYE ANTLA˚MASI
Resulullahın rüyası        312
Müşriklerin kötü niyetleri bildirildi         314
Müşriklerin hilesine karşı tedbir            315
Aranızda iken mahvolmazsınız  317
Böylesine bağlılık görmemişlerdi           318
Bi'at-ı Rıdvan   320
Antlaşma sağlandı        322
Antlaşmanın maddeleri 323
Cenab-ı Hakkın yardım müjdesi           327
DAVET MEKTUPLARI
İlk mektup Habeşistan'a          328
Kul kula secde etmez   330
Kabul et ki selamet bulasın       332
Yalan söylediği görülmedi         333
Gerçeği söyleyince öldürdüler   335
Yalan söylüyor 337
Mısır'a gönderilen mektup        338
Mukavkıs saltanatını tercih etti  340
Saltanatı kendisine de kalmayacak       342
Kisra cezasını buldu     343
HAYBERİN FETHİ
Yahudilerin sinsi düşmanlığı      345
Hayber'e sefer kararı   347
Herşeyin hayrını ve iyiliğini dileriz          348
Canım sana feda olsun ya Rasulallah     350
Karargahın yeri değiştirildi        351
Sancağı öyle birine vereceğim ki           353
Sancak Hz. Ali'de        354
Bir darbede kale kapısı yıkıldı  356
Resulullahı zehirlemek istediler  358
Yahudiler yola geldi      359
Umre...(Umret-ül kaza seferi)   362
Senden hep iyilik gördük          362
Ya Ömer! Ona mani olma        364
Artık ayrılık zamanı gelmişti      365
MUTE SAVA˚I
"Halid nerede?"           367
Ya Abdullah! Niçin ağlıyorsun  370
Ahde vefasızlık göstermeyiniz   371
Sancak Abdullah bin Revaha'da          374
Bayrak Hz. Halid bin Velid'de 376
Resulullahın üzüntüsünün sebebi            378
MEKKENİN FETHİ
Mekke'nin fethi            380
Geldiği gibi geri döner  381
Onları, görmez ve işitmez eyle  383
Müslüman olma zamanı gelmedi mi       385
Bugün merhamet günüdür         386
Hiç kimseyi öldürmeyeceksiniz 388
Hak gelince batıl gider  390
Senden sadece iyilik bekleriz    391
HUNEYN SAVA˚I
Savaştan savaşa           393
Allahım; bize yardımını indir      395
Ya Rabbi; onlara doğru yolu göster      396
TEBÜK SEFERİ
İslamiyet hızla yayılıyor 398
Herkes varını yoğunu verdi       400
Rumlar karşılarına çıkamadı      401
İnsanların hayırlısı         403
Mescid-i Dırar'ın yıkılışı           405
VEDA HACCI
Veda Haccı      407
Veda Hutbesi   410
VEFATI
Hakkı olan gelsin alsın  413
Ne mutlu sana, ey Ukaşe         414
İstiğfar etmek üzere emir aldım 416
Buluşma yerimiz Kevser havuzudur      417
Biliniz ki ben Rabbime kavuşucağım     418
Siz de bana kavuşucaksınız      420
Aranızdan ayrılmam yaklaştı     421
Dünya malı ile gitmek istemem  422
Ya Rabbi, bana sabır ihsan eyle           423
Ya Rabbi, tebliğ ettim mi?        424
Kapıdaki ölüm meleği Azrail'dir           425
İlk yanıma gelecek olan sensin  427
Benim endişem ümmetimdir      428
˚imdi rahatladım, vazifeni yerine getir    429
Her canlı ölümü tadacaktır        430
Ya Rabbi! Ümmetim...Ümmetim          432
Hz.Ebu Bekir'den başkasına razı olmaz            432
Peygamberimizin son tavsiyeleri            434
Ehl-i Beyt'i taziye eden ses       435
Hz.Ebu Bekir'in konuşması      436
Peygamberimizin kabre konulması        438
Resulullah efendimizi rüyada görmek    439
Kabri şerifi ziyaret        439
Resulullahı vesile etmek            441
Salevatı şerife getirmek 442
Mübarek isimleri ve künyeleri   444
˚efaatı   445
Resulullahın evlilikleri    446
Mübarek hanımları       450
Çocukları         453
Ehl-i Beyti        455
Eshab-ı Kiram  456
İkinci Bölüm: GÜZEL AHLAKI
RESULULLAHIN ÜSTÜN AHLAKI
Güzel huyu       457
Faydasız şeyle meşgul olmazdı  461
Alemlere rahmet olarak gönderildi&

Yorum Yap

Dikkat: Ürün fiyatlarını görmek için oturum açın ya da kayıt olunuz!

KAİNATIN EFENDİSİ-Hz Muhammed'in Hayatı / Mehmet ORUÇ

  • Yazar: Mehmet Oruç
  • Ürün Kodu: 9789758525041
  • Stok Durumu: 25
  • 27,00TL
  • 17,00TL

Adet

Benzer Ürünler

365 GÜN DUA / Mehmet ORUÇ

365 GÜN DUA / Mehmet ORUÇ

..

16,00TL 25,00TL